ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)

Csörgei Ágnes egyéni vállalkozó

székhelye: 2091 Etyek, Káposztáskert utca 1.

adószáma: 66854322-1-27

nyilvántartási száma: 40016888

bankszámlaszáma: 12010154-00782139-00100005

weboldal címe: www.viragzomagnolia.hu

elektronikus levelezési cím: info@viragzomagnolia.hu

telefon: +36703353701


(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”, „Fogyasztó”, „Felhasználó”) alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőket, hogy jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett címen található weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre, amely annak jellegénél fogva a vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozik.


I. Értelmező Rendelkezések„Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló” 2001. évi CVIII. törvény 2. §, „A távollevők között kötött szerződésekről szóló” 17/1999. Kormányrendelet 1.§ (5) bekezdés, „A fogyasztóvédelemről szóló” 1997. évi CLV. Törvény 1. §, alkalmazásában:

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, - tárolást, illetőleg - továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe;

Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Szabályozott terület: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra és a szolgáltatókra jogszabályban meghatározott általános vagy különös követelmények, amelyek a Magyar Köztársaság területén üzletszerű gazdasági tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához szükségesek;

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Elektronikus hirdető: akinek érdekében az elektronikus hirdetést közzéteszik, illetve aki a saját érdekében az elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli;

Elektronikus hirdetés közzétevője: aki az elektronikus hirdetés közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével az elektronikus hirdetést megismerhetővé teszi;

Elektronikus hirdetés közzététele: az elektronikus hirdetés megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára.

Távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

Gyártó: a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy

b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló.

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,


II. PreambulumJelen fejezet elsődleges célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a Megrendelő számára egyértelműen definiálja, továbbá a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket a Felek közötti jogviszony fennállása során mind két Fél egyaránt köteles tiszteletben tartani.

2.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amikor a Szolgáltatás egészét, illetve bármely részét igénybe veszi, vagy azok használatát megkezdi, illetve folytatja köteles előzetesen a jelen ÁSZF tartalmát elfogadni, a rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elismerni.

2.2. A Szolgáltató egyoldalú nyilatkozat megtételével bármikor jogosult az ÁSZF módosítására. Szolgáltató vállalja, hogy a módosításról rövid figyelem felhívó közlés formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás igénybevételével, valamint a weboldalra történő bejelentkezéssel a Felhasználó minden külön intézkedés nélkül tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF módosítását.

2.3. Felhasználó nem jogosult a: www.vitagzomagnolia.hu

rendszer külső-belső struktúráját, megjelenését bármely közvetlen vagy közvetett módon befolyásolni, az oldal zavartalan működését akadályozni, illetve gátolni. Felhasználó nem jogosult a hatályos jogszabályokba ütköző, illetve egyéb technikai megoldás alkalmazásával a Tartalmat, vagy bármely a rendszer működését befolyásoló kódot elhelyezni. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Minden erre vonatkozó kísérlet azonnali hatályú kizárást és egyéb jogi következményeket vonhat maga után.

2.4. Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

2.5. A Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályok tiszteletben tartása mellett a weboldalon hirdetéseket elhelyezni, illetve saját belátása szerint más jellegű reklámtevékenységet folytatni.

2.6. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa nyújtott szolgáltatás során az elektronikus üzenetek vonatkozásában az UNICITRAL Modelltörvényében maghatározott álláspontot követi, amely szerint az elektronikus üzenet, az online kapcsolatban folytatott beszélgetéssel ellentétben kielégíti az írásos formát.III. Megrendelés Menete


3.1. Regisztráció

A Szolgáltatás bizonyos elemei, így különösen a megrendelés kizárólag a Felhasználó által eszközölt regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal való, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.


Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok, hiányosak, illetve azok nem megfelelő formátumban kerülnek megadásra, továbbá a felhasználói név megválasztása már aktív felhasználói névvel azonos, a regisztráció mindaddig újra kezdődik, ameddig a regisztrációs kérdőív tartalma nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adat tartalmába.
A regisztráció érvényességének elengedhetetlenül szükséges feltétele annak aktív megerősítése, hogy Felhasználó az ÁSZF tartalmát ismeri, és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve, kötelezőnek ismeri el.
A sikeres regisztrációs eljárást követően a Megrendelő részére az általa megadott elektronikus levelezési címre, kiküldésre kerül a regisztrációs kód (a továbbiakban: „Ügyfélkód”). A rendszer minden további használat során kéri az Ügyfélkódot. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ügyfélkód harmadik sikertelen közlés után a rendszer automatikus elektronikus értesítést küld a Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címre, amely közlés tartalmazni fogja a helyes kód közléséhez érdekében. Szükséges teendőket.
Felhasználó visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy az ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése esetén a regisztráció, törlésre kerülhet.
A Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár arra az esetre, amennyiben a Szolgáltató a felhasználói profilt a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte.
Amennyiben a regisztráció során a Felhasználó hozzájárult, az általa megadott e-mail címére - ellenkező kikötésig - Szolgáltató jogosult reklám célú elektronikus hirdetéseket küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó jogosult bármikor letiltani az elektronikus hirdetések fogadását. Minden elektronikus hírlevélben, illetve hirdetésben továbbított üzenetben a Szolgáltató közzéteszi azt az e-mail címet, amelyen keresztül a levelező lista illetve a hírlevél egyetlen e-mail küldésével bármikor véglegesen lemondható.
A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató semmilyen a Felhasználó által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel. A Szolgáltató a regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A Szolgáltató a Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatait (például a regisztrációs során megadott e-mail címeket) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
A Felhasználó köteles minden szükséges intézkedést megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. Az adminisztrált Felhasználó az általa megjelölt felhasználói névvel és jelszóval eszközölt eseményekért, műveletekért, valamint a jelszó biztonságos használatáért felelősséggel tartozik, amennyiben egy felhasználói nevet, illetve jelszót többen közösen használnak felelősségük egyetemlegesnek tekinthető.
A regisztráció során kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, ország, cím, telefonszám, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja és IP címe, a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások azon adatfajták körében, amelyeket a Felhasználó kifejezetten engedélyezett.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:


1.2 Megrendelés Leadása


1. A Megrendelő a megrendelését a weboldalon keresztül a megrendelő űrlap (a továbbiakban: „Űrlap”) maradéktalan kitöltésével elektronikus levél formájában adhatja le. A regisztráció során a Felhasználónak a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, mely adatokat az elektronikus levélben történő megrendelés estén is azonos tartalommal kell ismételten kitöltenie.

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

3. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő Fogyasztó, akkor az általa leadott megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül egy automatikus elektronikus válaszlevél elküldésével visszaigazolja (a továbbiakban: „Visszaigazolás”), amely levél tartalmazza az Űrlapon megjelölt megrendelés adatait és feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) és a Szolgáltató által nyújtott egyéb tájékoztatást. A Fogyasztó köteles a Szolgáltató részére az ügyfélszolgálaton vagy elektronikus levél formájában jelezni, amennyiben a visszaigazolás 48 (negyvennyolc) órán belül nem történik meg. Ellenkező esetben a Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó által leadott megrendelés teljesítésére, valamint a Fogyasztó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, kivéve azt az esetet, amikor a Fogyasztó tévesen adta meg az elektronikus levelezési címét.4. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Visszaigazolás megérkezése nem jelenti, hogy a Szolgáltatóval létrejött a szerződés, így az adott esetben a Szolgáltató a tévedésből, vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár, vagy készlethiány esetén nem köteles a termék leszállítására.5. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adásvételi szerződés akkor lép érvénybe, ha a Szolgáltató a megrendelés leadását, az automatikus Visszaigazolását követően egy elektronikus levél formájában megerősíti. (a továbbiakban: „Megerősítés”). A Megerősítés információt tartalmaz a teljesítés várható idejéről, az ellenérték teljesítésnek menetéről, a szállítás és átvétel lehetséges feltételeiről. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szerződés abban az esetben is létrejön, ha a Visszaigazolás után a Szolgáltató a megrendelt terméket leszállítja a Fogyasztó részére.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés és a Visszaigazolás akkor tekintendő a Felekhez megérkezettnek, amikor az, számukra hozzáférhetővé válik.7. Elektronikus kereskedelem esetén a vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek.

8. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Amennyiben ennek ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

9. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb azonban a meghatározott készlet erejéig, azaz kimerüléséig tart.


IV. Fizetési és Szállítási feltételek


4.1 Felek megállapodnak abban, hogy előre utalás esetén a Szolgáltató az Űrlapon megjelölt adatok alapján előszámlát küld a Fogyasztó részére. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által eladásra kínált termék a Fogyasztó által megadott adatok és egyedi feltételek alapján kerül gyártásra, a Szolgáltató nem köteles addig a termék gyártását megkezdeni, ameddig a Fogyasztó az előszámla ellenértékét nem egyenlíti ki.

4.2. A Megrendelő a megrendelt termék kiszállítását előre egyeztetett időpontban kérheti a külön felszámításra kerülő szállítási díj ellenében.

4.3. Szolgáltató vagy a Szolgáltató megbízottja által történő áruszállítás esetén, a Megrendelő köteles a lerakodáshoz megfelelő lerakóhely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. Amennyiben a Megrendelő nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Szolgáltató értesítéstől számított 3 (három) napon belül nem szállítja el, vagy nem veszi át abban az esetben a Szolgáltató napi 500 (ötszáz) Forint + Áfa tárolási díjra jogosult.4.4. A kiszállítási díj minden esetben a Megrendelőt terheli, amelyről a Szolgáltató számlát állít ki. Amennyiben egy Megrendelőtől a megrendelt Termék kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és a Megrendelő a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

4.5. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Megrendelőnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A tájékoztatás céljából megjelölt szállítási határidők kizárólag információs jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.6. A Megrendelő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kizárólag még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul.

4.7. A Szolgáltató az értékesítésről a Megrendelő részére számlát állít ki. A Szolgáltató abban az esetben, amikor a Megrendelő a Termék ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki, az általa kiállított számlát a termékkel együtt, vagy külön könyvelt postai küldemény formájában küldi meg. A Szolgáltató a számlával kapcsolatos reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban fogadja el. A számla teljesítési időpontjának átutalás esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru szállítónak történő átadásától számított 2 (kettő) munkanap.

4.8. A Szolgáltató a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékok teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.


V. Elállás és Garancia


1.1.Tekintettel arra, hogy a Fogyasztó részére a Termék a Fogyasztó saját kérése alapján, egyedi paraméterek megadásával a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére kerül gyártásra az „A távollevők között kötött szerződésekről szóló” 17/1999. Kormányrendelet 5. § alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát. Ezen jogszabályhely alapján a Szolgáltató nem köteles olyan Termék feltétlen visszavételére, amely a Fogyasztó egyedi utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.1.2.Egyéb esetben a Fogyasztó a Termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az Írásbeli Megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a Termék kézhezvételének napjától számított 3 (három) hónap elteltéig indokolás nélkül elállhat.1.3.A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.1.4.A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és egyéb a jogügyletre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezésekben foglaltak az irányadók.


VI.Biztonság és Adatvédelem


6.1. A Szolgáltató a Szerződés létrehozására, tartalmának meghatározására, módosítására, teljesítésének figyelemmel kísérésére, az ellenérték számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogosult kezelni a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok tárolásához és kezeléséhez szükséges hozzájárulást ellenkező nyilatkozat megtételéig, illetve ezen hozzájárulás visszavonásáig kifejezetten megadottnak tekinti.6.2. A Szolgáltató a fentiekben foglaltakon túlmenően - a Szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.6.3. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben, oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.6.4. A Szolgáltató Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos „ Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló” 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései szerint jár el.6.5. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Adatvédelmi nyilatkozat elérhető: www.viragzomagnolia.hu6.6. Ezen fejezetben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.6.7. A Szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő a Szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.6.8. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Megrendelő részére javasoltak a szükséges számítógépes biztonsági intézkedések megtétele: vírus és spyware védelmi szoftverek telepítése friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítései telepítése. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.9. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


VII. Szerzői Jogi Védelem


1.1. A Szolgáltatás, valamint a weboldalon elérhető Tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok kizárólag a Szolgáltatót illetik meg.1.2. Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában - a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és kinyomtatáson túl – a Tartalom semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalmának bármely mértékben vagy módon történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben megteszi a megfelelő jogi lépéseket a jogsértés megszüntetésének érdekében.1.3. A weboldalon a Szolgáltató által közzétett cikkek, kritikák, jellemzések, elemzések, fotók, illetve egyéb alkotások, más jellegű szerzői művek kizárólag a szerző, illetve az alkotó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé. Ez a nyilatkozat „A szerzői jogról szóló” 1999. évi LXXVI. Törvényben foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.


VIII. Felelősség


1.1. A Szolgáltatás felhasználása érdekében megvalósuló regisztráció során történő adatközlés valódiságáért, a közölt adatok esetleges hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.1.2. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi Tartalom megbízhatóságáért, teljességéért, pontosságáért, hibamentes működéséért, valamint az adott célra történő felhasználás alkalmasságáért, különös tekintettel a weboldalon megjelenő Felhasználók által feltöltött Tartalmakra.1.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett technikai és műszaki hibákért és ezek következményeiért, különös tekintettel, azonban nem kizárólagosan az internetes hálózatban esetlegesen felmerülő technikai meghibásodásokra vagy kimaradásokra, bármilyen eredetű és mértékű technikai leállásokra, továbbá a harmadik személyek által esetlegesen elhelyezett alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) tartalmára.1.4. Amennyiben a weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz és a Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket minden előzetes értesítés és hozzájárulás nélkül haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem köteles ellenőrizni.1.5. Felhasználó visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Felhasználó közvetett, vagy közvetlen tevőleges, illetve mulasztásban megnyilvánuló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen jellegű igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a hatályos jogszabályokban előírható, továbbá a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni.1.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.IX. Kiegészítő Rendelkezések


1.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a weboldal bármely Tartalmi elemét minden előzetes írásbeli figyelmeztetés és külön hozzájárulás hiányában módosítani, illetve megszüntetni, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztatni, azon reklámtevékenységet folytatni, továbbá saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb Tartalmat magába foglaló további szolgáltatásokat elhelyezni.1.2. Felhasználó visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy jelen Szolgáltatást kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve az ÁSZF betartása mellett használhatja. Amennyiben a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató saját belátása szerint jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott intézkedés abban az esetben is alkalmazható, amennyiben a Felhasználó magatartása, illetve mulasztása más adataival történő visszaélést valósít meg.1.3. A Szolgáltató fenntart minden, a weboldal üzemeltetésével, továbbá a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészét vagy annak részeit, így különösen, azonban nem kizárólagosan a szöveget, grafikát, fotókat, audio- vagy videoanyagokat, adatszerkezetet, működési, vagy egyéb struktúrát, eljárást, programokat- feldolgozni és értékesíteni. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és felmerült kárának megtérítését.A www.viragzomagnolia.hu


címeken elérhető weboldalak adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.viragzomagnolia.hu/adatvedelemcímen.A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései.

További jogforrások:

Európai Parlament és Tanács 97/7/EK Irányelve a fogyasztók védelméről a távolban kötött szerződések tekintetében

„A szerzői jogról szóló” 1999. évi LXXVI. Törvény

„A gazdasági reklámtevékenységről szóló” 1997. évi LVIII. Törvény

„A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló” 1996. évi LVII. Törvény

„ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló” 2011. évi CXII. Törvény

„Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló” 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet

„A fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló” 18/1999 Kormányrendelet