Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában

 I. Preambulum
 
1.1. Csörgei Ágnes e.v.(a továbbiakban: „Szolgáltató”) ezúton kívánja elkötelezettségét kifejezni a Felhasználók személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan szükséges szervezési-, technikai-, biztonsági intézkedést, amely a Felhasználók teljes biztonságát és a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban nyújtott védelmet garantálja.
1.2.   A Szolgáltató jelen fejezetben ismerteti adatkezelési elveit, továbbá bemutatja azokat a saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott alapelveket és elvárásokat, amelyeknek minden tekintetben magára nézve kötelezőnek ismer el. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen fejezetben ismertetett adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
1.3.   A Szolgáltató, mint adatkezelő, jelen jogi nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott törvényi előírásoknak.

II. Fogalmak
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
           
III.  a Szolgáltató Adatkezelése Során Alkalmazandó Alapelve
 
3.1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 
3.2. Szolgáltató elfogadja, hogy csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 
3.3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
3.4. Az adatkezelés jogalapjára vonatkozó hatályos rendelkezés szerint személyes adat akkor kezelhető, ha:
3.4.1. ahhoz az érintett hozzájárul, (jelen esetben ÁSZF 6.fejezete) vagy
3.4.2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben kötelező adatkezelés formájában - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 
3.5. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
3.5.1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
3.5.2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 
3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 
3.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen Nyilatkozat elválaszthatatlan melléklete a Felek által elfogadott ÁSZF-nek, amely értelmében az adatkezeléshez szükséges nyilatkozat és az adatkezelési elvek meghatározása e két dokumentum és az azok által megjelölt mindenkor hatályban lévő jogszabályok együttes védelmét jelentik.
 
3.8. Szolgáltató a hatályban lévő jogszabályok alapján kijelenti, hogy ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
3.8.1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
3.8.2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
3.8.3. további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

IV. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

4.1. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldallal kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Amennyiben bizonyos adatok, illetve azok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, ezen adatok kezeléséről a Felhasználókat a Szolgáltató tájékoztatja.
4.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során nem saját személyes adataikat adják meg az érintett hozzájárulásának beszerzése az adatközlő kötelessége és felelőssége, ezek tekintetében, illetve ezen jogellenes magatartások esetleges következményeiért a Szolgáltató minden felelősséget kizár.
4.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldal látogatása során a Szolgáltatás teljesítésének , működésének ellenőrzése, és a lehetséges visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A Szolgáltató szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, és néhány más információt. Ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, a Szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal a Szolgáltató semmilyen formában nem kapcsolja össze. A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa. Az adatkezelés időtartama: a weboldal megtekintésétől számított 30 nap. A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a Szolgáltató székhelyén találhatók.
 
 
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Csörgei Ágnes e.v.
Székhely: 2091 Etyek, Káposztáskert u. 1.  
Adószám: 66854322-1-27
Telefon: +36703353701
E-mail: info@viragzomagnolia.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: 
 
Ezúton kérjük, hogy amennyiben Felhasználóként olyan kérdése lenne, amely jelen nyilatkozatban foglalt rendelkezések alapján nem egyértelműek, kérjük szíveskedjen az alábbi e-mail elérhetőségen kérdését továbbítani részünkre: info@viragzomagnolia.hu
Budapest, 2017. január. 2. napja